ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளியில் பிடிப்பட்ட 8 அடி நீளம் உள்ள மலைப்பாம்பு.

வனத்துறையினர் யாரும் இல்லாததா…

ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளியில் பிடிப்பட்ட 8 அடி நீளம் உள்ள மலைப்பாம்பு. வனத்துறையினர் யாரும் இல்லாததா…

November 6, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-11-06 13:29:31
ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளியில் பிடிப்பட்ட 8 அடி நீளம் உள்ள மலைப்பாம்பு.

வனத்துறையினர் யாரும் இல்லாததால் பொதுமக்களே பாம்பை பிடித்து ஊட்டல் காப்புக்காட்டில் விட்டனார்.

Courtesy Mr Mandradiyar Manogaran

Source

0