“புத்தம் புது காலை 
பொன்னிற ஓடை  ”

அடர்ந்த வனங்கள்
அருஞ்சுவை ஓடைகள்
அழகாய் பூத்திருக்கும்
அரிய வகை …

“புத்தம் புது காலை பொன்னிற ஓடை ” அடர்ந்த வனங்கள் அருஞ்சுவை ஓடைகள் அழகாய் பூத்திருக்கும் அரிய வகை …

January 6, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-01-06 08:15:29
“புத்தம் புது காலை
பொன்னிற ஓடை “

அடர்ந்த வனங்கள்
அருஞ்சுவை ஓடைகள்
அழகாய் பூத்திருக்கும்
அரிய வகை மலர்கள்.
அத்தனையும் – நம்
ஆரண்யத்துக்கு சொந்தம்.

இடம் : ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளி கொச்சேரி ஓடை பகுதி.
நன்றி திரு Manogaran MandradiyarSource

0