# # நதிமூலம்.

கருவாகி
உருவாகி
திருவாகி
ஓடி வரும் பேரழகே
உன்னை நான்
வணங்குகிறேன்.

இடம் : ஆம்பூர் அர…

# # நதிமூலம். கருவாகி உருவாகி திருவாகி ஓடி வரும் பேரழகே உன்னை நான் வணங்குகிறேன். இடம் : ஆம்பூர் அர…

December 30, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-30 01:24:08
# # நதிமூலம்.

கருவாகி
உருவாகி
திருவாகி
ஓடி வரும் பேரழகே
உன்னை நான்
வணங்குகிறேன்.

இடம் : ஆம்பூர் அருகே மேகமலை குட்டை.
Thanks to Mr Manogaran Mandradiyar
Source

4