ஆம்பூரை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் வழக்கத்துக்கு அதிகமாக காணப்படும் பனிப்பொழிவு…….வாகனத்தில் செல்வோர…

ஆம்பூரை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் வழக்கத்துக்கு அதிகமாக காணப்படும் பனிப்பொழிவு…….வாகனத்தில் செல்வோர…

December 28, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-28 01:37:47
ஆம்பூரை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் வழக்கத்துக்கு அதிகமாக காணப்படும் பனிப்பொழிவு…….வாகனத்தில் செல்வோர் மிதமான வேகத்தில் கவனமாக செல்லவும்……Source

32